Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης - Έτοιμο γιά Χρήση και Εκτύπωση:

 Υπεύθυνη Δήλωση - ΥπόδειγμαΥπεύθυνη Δήλωση - Υπόδειγμα

 

Εθνικό Κτηματολόγιο - Το Έντυπο της Αίτησης για Έκδοση Εισήγησης για τη Συνδρομή των Τεχνικών Προϋποθέσεων Απεικόνισης Γεωμετρικής Μεταβολής λόγω Διόρθωσης Κτηματολογικών Εγγραφών (όπως ισχύει Μάϊος 2016):

Έντυπο Αίτησης - Έγγραφο PDF

 

Υπολογισμός Τόκων -Πατήστε εδώ!Υπολογισμός Τόκων -Πατήστε εδώ!

 

Στο Παρακάτω Link υπάρχει ένα χρήσιμο ηλεκτρονικό εργαλείο υπολογισμού τόκων δικαιοπρακτικών ή υπερημερίας (Σύνδεση με Lawnet)

Υπολογισμός Τόκων

.

.

.

.