Κλίμακα Φόρων ( Δωρεών, Κληρονομιών , Γονικών Παροχών και λοιπών Μεταβιβάσεων)

Καταχώρηση 2020/01/22

Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων 3,00%

Φόρος Ανταλλαγής (- συνένωσης οικοπέδων) 1,50%

Φόρος Διανομής Ακινήτων 0,75%

Φόρος Χρησικτησίας Ακινήτων 3,00%

 

Κλίμακα φόρου δωρεών - κληρονομιών - γονικών παροχών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄

(Σε αυτήν ανήκουν σύζυγος - τέκνα - εγγονοί - γονείς)

ΦΟΡΟΙ  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ - ΔΩΡΕΑΣ

 

Κλιμάκια             Συντελεστής             Φόρος Κλιμακίου         Συν. Αξία Περιουσίας       Αναλογών Φόρος

150.000                    0%                                    0                                         150.000                    1 Ευρώ

150.000                    1%                                 1.500                                     300.000                    1.500 Ευρώ

300.000                   5%                               15.000                                    600.000                    16.500 Ευρώ

Υπερβάλλον            10%

 

Σημείωση: Ισχύει ειδικό αφορολόγητο φόρου κληρονομιάς 400.000 ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο (μετά από 5 έτη γάμου) και τα ανήλικα τέκνα του. Οι άτυπες δωρεές χρημάτων φορολογούνται εκτός κλίμακας με μοναδικό συντελεστή 10% και χωρίς αφορολόγητο όριο.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄

(Σε αυτήν ανήκουν  λοιποί κατιόντες και ανιόντες-αδέλφια-θείοι-ανεψιοί)
ΦΟΡΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΔΩΡΕΑΣ


Κλιμάκια             Συντελεστής             Φόρος Κλιμακίου         Συν. Αξία Περιουσίας       Αναλογών Φόρος


30.000                         0%                                     0                                      30.000                        0  Ευρώ


70.000                         5%                                 3.500                                 100.000                3.500  Ευρώ


200.000                     10%                               20.000                                 300.00               23.500   Ευρώ


Υπερβάλλον              20%

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄

(Σε αυτήν ανήκουν λοιποί συγγενείς-ξένοι)
ΦΟΡΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΔΩΡΕΑΣ


Κλιμάκια            Συντελεστής               Φόρος Κλιμακίου       Συν. Αξία Περιουσίας            Αναλογών Φόρος


6.000                           0%                                       0                               6.000                                      0 Ευρώ


66.000                       20%                                  13.200                        72.000                                 13.200 Ευρώ


195.000                      30%                                 58.500                       267.000                                71.700  Ευρώ


Υπερβάλλον              40%

 

 

Πίνακας αφορολόγητων ποσών για απόκτηση πρώτης κατοικίας με αγορά - κληρονομιά - δωρεά

Είδος Ακινήτου -Κατηγορία Δικαιούχου - Αφορολόγητο Ποσό

 

Κατοικία  Άγαμος  200.000


Κατοικία -Έγγαμος 250.000


Κατοικία Έγγαμος ΑΜΕΑ 275.000


Οικόπεδο Άγαμος 50.000


Οικόπεδο Έγγαμος 100.000


Για αγορά κατοικίας τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 25.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα παιδιά και κατά 30.000 ευρώ για καθένα από τα επόμενα παιδιά.

 

Για αγορά οικοπέδου τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 10.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα παιδιά και κατά 15.000 ευρώ για καθένα από τα επόμενα παιδιά.

.