ARUROGRAFIAARUROGRAFIA

.

.

Ο Κώδικας Δικηγόρων & Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Δικηγορικού Επαγγέλματος

Καταχώρηση 2017/04/08
Περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή: Κυρώθηκε ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Καταχώρηση 2017/03/02

           Κυρώθηκε με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρη Παπαδημητρίου και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας ( Π.Δ. 10/2017  Α΄ 23 ).

           Για το σκοπό αυτό ο Συνήγορος του Καταναλωτή εξέδωσε την εξής διευκρινιστική ανακοίνωση:


          Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

           Κυρώθηκε με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας (π.δ. 10/2017 Α΄ 23). Ο Κώδικας εκδόθηκε μετά από εισήγηση-πρόταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή κ. Λευτέρη Ζαγορίτη και απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς. Προηγήθηκε ευρεία, ουσιαστική και παραγωγική διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και, κυρίως, με τις ενώσεις καταναλωτών και προμηθευτών στο ΕΣΚΑ υπό την προεδρία του Γ. Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κ. Αντ. Παπαδεράκη.

         Με τον Κώδικα θεσπίζονται, πέραν της κείμενης νομοθεσίας, για πρώτη φορά, αρχές και κανόνες που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των καταναλωτών και των προμηθευτών και των ενώσεών τους, καλύπτοντας το σύνολο των εμπορικών κλάδων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και με δεσμευτική ισχύ. Με τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, ο οποίος αποσκοπεί στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στην αγορά, μεταξύ άλλων δίνεται έμφαση:


        -    Στην υποχρέωση του προμηθευτή για πλήρη και ουσιαστική προσυμβατική ενημέρωση του καταναλωτή, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των κρίσιμων πληροφοριών που αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

       -     Στο ότι οι Γενικοί Όροι των Συμβάσεων πρέπει να είναι σαφείς, απλοί, κατανοητοί και διαθέσιμοι εκ των προτέρων στον καταναλωτή.

       -     Στην καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτή, τόσο πριν από τη σύναψη της σύμβασης όσο και κατά ή μετά την κατάρτισή της, χωρίς μεγάλη αναμονή.

        -    Στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, της υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών.

        -    Στη διευκόλυνση και την προστασία των ατόμων με αναπηρίες και των κάθε είδους ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, αλλά και στην ίση μεταχείριση και ακώλυτη πρόσβαση όλων των καταναλωτών στα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

        -    Επισημαίνεται ότι ο Κώδικας αναγνωρίζει υποχρεώσεις και για τους καταναλωτές και τις ενώσεις τους, τους οποίους αντιλαμβάνεται ως υπεύθυνους παράγοντες στη διαμόρφωση ενός υγιούς καταναλωτικού περιβάλλοντος.

       -     Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί σχετικά με την κατάρτιση των τραπεζικών συμβάσεων, όπου γίνονται σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της προστασίας του καταναλωτή.

        Στο πλαίσιο αυτό τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν:


         -    Να χορηγούν υποχρεωτικώς στους καταναλωτές αντίγραφο του σχεδίου της δανειακής σύμβασης, εφόσον το ζητήσουν, προκειμένου να το μελετήσουν, έχοντας εύλογο χρόνο στη διάθεσή τους, έως την υπογραφή της, ώστε να μην ενεργούν υπό πίεση, όπως συνέβαινε έως τώρα, και να μπορούν να έχουν εξειδικευμένες συμβουλές πριν δεσμευθούν.


         -    Να διαθέτουν εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό που παρέχει διαφανή, σαφή, κατανοητή και αξιόπιστη πληροφόρηση στους καταναλωτές, σέβεται τα προσωπικά τους δεδομένα και τους υποστηρίζει με ειλικρίνεια στη λήψη τεκμηριωμένης απόφασης για σύναψη ή μη σύμβασης με το πιστωτικό ίδρυμα.

          Με τον Κώδικα αναδεικνύεται, επίσης, η σημασία της διαμεσολάβησης και της εξωδικαστικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών, την οποία οι ενώσεις προμηθευτών και καταναλωτών υποχρεούνται να προωθούν στα μέλη τους.


          Η παρακολούθηση της τήρησης του Κώδικα ανατίθεται στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», η οποία θα συντάσσει σχετική ετήσια έκθεση.

          Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο τον Κώδικα πιό κάτω:

 

 Ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας ( Π.Δ. 10/2017  Α΄ 23 ) εδώ

 

 

 

"Αυτοκτονία στη Φυλακή. Πώς να την Προλάβω; "Οδηγός Πρόληψης Αυτοκτονιών

Καταχώρηση 2017/03/01

 

Περισσότερα

Το Αλφαβητάρι του Κρατουμένου

Καταχώρηση 2017/02/23

Οδηγός ΚρατουμένουΟδηγός Κρατουμένου

 

Ο οδηγός αυτός - κρατουμένου έχει σκοπό να ενημερώνει με τρόπο κατανοητό τον κάθε κρατούμενο  για τους κανόνες ασφαλούς συμβίωσης, καθώς και όσα δικαιούται και όσα υποχρεούται μέσα στη φυλακή.


«Το αλφαβητάρι του κρατουμένου» είναι ο οδηγός των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των κρατουμένων που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του υπουργείου Δικαιοσύνης για τους «νεοεισερχόμενους» κρατούμενους.

Ο οδηγός αυτός έχει σκοπό να ενημερώνει με τρόπο κατανοητό τον κάθε κρατούμενο  για τους κανόνες ασφαλούς συμβίωσης, καθώς και όσα δικαιούται και όσα υποχρεούται μέσα στη φυλακή.

Οι πληροφορίες που περιέχονται αφορούν το δικαίωμα άδειας, την εκπαίδευση, τα αντικείμενα που επιτρέπονται ή απαγορεύονται στη φυλακή, την υφ’ όρον απόλυση, το «βραχιολάκι», την κατ’ οίκον έκτιση της ποινής, την απεξάρτηση, τα  μεροκάματα, τα επισκεπτήρια, τα πειθαρχικά παραπτώματα και τις ποινές τους, το ωρολόγιο πρόγραμμα της φυλακής αλλά και τις βασικές υποχρεώσεις του κρατουμένου.Ο  οδηγός έχει τη μορφή αλφαβηταρίου για να είναι εύκολος στη  χρήση του. Έχει γραφεί σε απλή γλώσσα, ενώ  είναι διαθέσιμος στα ελληνικά - στα Αγγλικά και στα Αλβανικά (θα ακολουθήσει η μετάφραση του σε γλώσσες που κατανοούν οι αλλοδαποί κρατούμενοι των φυλακών).

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, με «το αλφαβητάρι του κρατουμένου» η χώρα μας ανταποκρίνεται στην διεθνή υποχρέωση που προκύπτει από τους «ελάχιστους βασικούς κανόνες για τη μεταχείριση των κρατουμένων» των Ηνωμένων Εθνών (Κανόνες του Μαντέλα) του 2015 και τους «Ευρωπαϊκούς Σωφρονιστικούς Κανόνες» του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2006 αλλά προβλέπεται και από το δικό μας Σωφρονιστικό Κώδικα.

Για την έκδοση αυτή εργάστηκαν στελέχη του υπουργείου Δικαιοσύνης ενώ την εικαστική επιμέλεια και την έκδοση ανέλαβε το Εθνικό Τυπογραφείο και όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, με τον τρόπο αυτό «αφενός δεν απαιτήθηκαν πρόσθετες δαπάνες, αφετέρου αξιοποιήθηκαν ικανά στελέχη της σωφρονιστικής διοίκησης με γνώση και εμπειρία».

 

Ο Οδηγός Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων του Κρατουμένου είναι διαθέσιμος πιό κάτω σε Ηλεκτρονική Μορφή:

 

Ο Οδηγός Κρατουμένου στα Ελληνικά.

 

Ο Οδηγός Κρατουμένου στα Αλβανικά - Abetarja e të burgosurit të drejta dhe detyrime

 

Ο Οδηγός  Κρατουμένου  στα Αγγλικά-Prisoners rights and obligations

 

Αντισύλληψη - Άλλαξε τον Τρόπο που Σκέφτεσαι.

Καταχώρηση 2017/02/16

αντισύλληψηαντισύλληψηΕνημερώσου για τις νέες μεθόδους αντισύλληψης και προστάτεψε το σώμα σου.Προστάτεψε τον εαυτό σου.

Στην Ελλάδα ο ετήσιος αριθμός εκτρώσεων κυμαίνεται μεταξύ 100.000-150.000, με το 20-25% αυτών, δηλαδή έως και 40.000 εκτρώσεις περίπου, να αφορά νεαρά κορίτσια ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ των 16 ετών.

Άλλαξε τον τρόπο που σκέφτεσαι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στους οποίους μπορείς να απευθυνθείς σε περίπτωση που θέλεις να αλλάξεις τον τρόπο αντισύλληψης που χρησιμοποιείς. Η μητέρα σου, οι φίλοι σου, ο σύντροφός σου και ο γιατρός σου βρίσκονται πάντοτε στη διάθεσή σου για να σε βοηθήσουν να κάνεις τη σωστή επιλογή. Υπάρχουν αρκετές παράμετροι που θα πρέπει να λάβεις υπόψη, πριν διαλέξεις τη μέθοδο που σου ταιριάζει, για αυτό μην νιώθεις ντροπή να μιλήσεις για το σεξ και την αντισύλληψη, δύο σημαντικά και αρκετά αλληλένδετα θέματα που - μεταξύ άλλων - αφορούν και στην υγεία σου.

 

Περισσότερα

Ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 112

Καταχώρηση 2017/02/10

Ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 112Ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 112Ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 112:
● Δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί σε 24ωρη βάση τους πολίτες σε περιπτώσεις που χρειαστούν βοήθεια.
● Σε όποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειαστείτε βοήθεια όπως π.χ. αστυνομίας, πυροσβεστικής, ασθενοφόρου EKAB ή λιμενικού καλέστε το 112.
● Στην τηλεφωνική κλήση θα απαντήσει αμέσως εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο μπορεί να επικοινωνήσει σε μια από τις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες.
● H κλήση στο 112 από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, από τηλεφωνικό θάλαμο ή υπαίθρια τηλεφωνική συσκευή με κερματοδέκτη ή καρτοδέκτη είναι χωρίς χρέωση.
● Ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 112 λειτουργεί και στην Ελλάδα για να εξυπηρετεί τους πολίτες που επισκέπτονται τη χώρα
● Ο αριθμός 112 λειτουργεί εντός της εμβέλειας οποιουδήποτε δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Δηλαδή ακόμη κι αν το δικό σας δίκτυο δεν λειτουργεί σε συγκεκριμένη τοποθεσία, μπορείτε να καλέσετε το 112 αρκεί να υπάρχει κάλυψη από άλλο δίκτυο.
● Λειτουργεί με κάρτα SIM ή χωρίς κάρτα SIM στο κινητό.

Περισσότερα

Πολυνομία και Κακονομία στην Ελλάδα.Η Νέα Έρευνα του διαΝΕΟσις.

Καταχώρηση 2016/07/07
ιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί νόμοι στην Ελλάδα;  Και γιατί είναι τόσο κακογραμμένοι; 

Η νέα έρευνα της διαΝΕΟσις μελετά τα προβλήματα της πολυνομίας και της κακονομίας, τα αίτια και τις συνέπειές τους, και προτείνει λύσεις για να διορθωθούν.
 
H πολυνομία και η κακονομία είναι δύο πτυχές της διαδικασίας νομοθέτησης που έχουν άμεσες επιπτώσεις στην δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη και την οικονομία.
 
Η διαΝΕΟσις ανέθεσε στον Αναπληρωτή Καθηγητή του ΕΚΠΑ Δημήτρη Σωτηρόπουλο και τον υπ. Διδάκτορα του ΕΚΠΑ Λεωνίδα Χριστόπουλο να εκπονήσουν μία μελέτη που να χαρτογραφεί το φαινόμενο της πολυνομίας στην Ελλάδα και να προτείνει λύσεις για την αντιμετώπισή του.
 
 
 
 
 
 

Ιαβέρης: Τροχαία Ατυχήματα - Στους Ελληνικούς Δρόμους Συμβαίνει Γενοκτονία - Ένας πραγματικός Εμφύλιος.

Καταχώρηση 2016/07/07
 
Ελλάδα, 1960 - 2010.

Μέσα σε πενήντα χρόνια είχαμε περισσότερους από:
 
140.000 νεκρούς, 350.000 ανάπηρους, 150.000 ζωντανούς - νεκρούς και 2.000.000 τραυματίες.
 
Το χειρότερο όμως είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των νεκρών αφορά ηλικίες 15 ως 35 ετών !
 
Μιλάμε για Γενοκτονία.
 
Σκοτώνονται νέοι που βρίσκονται όχι μόνο στην πιο παραγωγική τους ηλικία.
 
Εκτός από αυτό βρίσκονται και στην αναπαραγωγική ηλικία.
 
Ποιος θα κάνει τα παιδιά;
 
Οι 70χρονοι; Οι 60χρονοι;
 
Άνθρωποι φεύγουν πριν κάνουν οικογένειες.Μιλάμε για μείωση πληθυσμού, μιλάμε για γενοκτονία που δυστυχώς δεν την αντιμετωπίζει κανένας καραγκιόζης.

'' Ιαβέρης ''
 

 

 

      

.