Ο Κώδικας Δικηγόρων & Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Δικηγορικού Επαγγέλματος

Καταχώρηση 2017/04/08

 

 

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Γενικό Μέρος (Άρθρα 1-9)  Σελίδες: 3-4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ − ΑΣΚΗΣΗ − ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (Άρθρα 10-22) 4-8

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Άρθρα 23-33) 8-10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ (Άρθρα 34-41) 10-12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ (Άρθρα 42-56) 12-16

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Άρθρα 57-86) 16-21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ – ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ (Άρθρα 87-138) 21-29

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Άρθρα 139-159) 29-33

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ – ΑΓΩΓΗ ΚΑΚΟΔΙΚΙΑΣ (Άρθρα 160-164) 33-34

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (165-166) 34Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 35

Α’ – ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ (Άρθρα 1-3) Σελιδα : 35

Β’ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ (Άρθρο 4) 35-36

Γ' – ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ (Άρθρα 5-11) 36-37

Δ’ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (Άρθρα 12-19) 37

Ε’ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ (Άρθρα 20-27) 37-38

ΣΤ’ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ (Άρθρα 28-32) 38-39

Ζ’ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (Άρθρα 33-34) 39

Η’ – ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ – ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ (Άρθρο 35) 39

Θ’ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΟΛΕΑ (Άρθρα 36-37) 39-40

Ι’ – ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΙΚΟΥ (Άρθρο 38) 40

ΙΑ’ – ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Άρθρο 39) 40

ΙΒ’ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ (Άρθρα 40-41) 40

 

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

&

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ 

ΕΚΔΟΣΗ PDF

 

.